دوشنبه, 27 مهر 1394 21:27

 انرژی بعنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه پایدار در هر کشور نفتی پیشران در جهت گیری اقتصادی و اجتماعی هم ملل ایران داشتن  ذخایر و منابع غنی سوخت های  فسیلی ،خورشیدی وبادی در زمره کشورهای  غنی جهان است.

 

آخرین اخبار

گفتگوها